TÀI LIỆU API

Thẻ Mô tả Value
access_token - Access_token là mã truy cập được hệ thống cấp độc quyền cho mỗi đối tượng, lấy ở phần cài đặt.
- Nghiêm cấm mua bán trao đổi sử dụng Token dưới mọi hình thức.
- Mã này chỉ có tác dụng đối với hệ thống của chúng tôi!
string
fields Có các giá trị như:
- like: lấy danh sách nhiệm vụ like.
- reaction: lấy danh sách nhiệm vụ cảm xúc.
- page: lấy danh sách nhiệm vụ page.
- follow: lấy danh sách nhiệm vụ theo dõi.
- comment: lấy danh sách nhiệm vụ comment.
- profile: lấy thông tin cơ bản của nick (ví dụ: id đang chạy, số xu).
string